Zapraszamy do lektury sprawozdania z wizyty studyjnej w Centrum Noblowskim w Oslo

W dniach 10-11 listopada 2016 roku przedstawiciele Fundacji Józefa Rotblata odbyli podróż studyjną do Centrum Noblowskiego w Oslo. Centrum Noblowskie, zwane potocznie Muzeum Noblistów powstało w 2005 roku. Jest to nie tylko tradycyjna placówka muzealna prezentująca sylwetki noblistów pokojowych, ale również miejsce do wymiany poglądów i platforma do organizacji wydarzeń artystycznych. Centrum prezentuje wystawy stałe i czasowe, prowadzi warsztaty artystyczne i edukacyjne dla szkół oraz organizuje wykłady i festiwale. Muzeum działa jako niezależna fundacja, która jest finansowana przez rządowe granty i dzięki licznym darczyńcom.

Pierwszego dnia wizyty, 10 listopada 2016 roku, założyciele Fundacji Józefa Rotblata spotkali się z Liv Astrid Sverdrup, dyrektorem i kuratorką wystawy w Centrum Noblowskim oraz z Toril Rokseth, menagerką ds. edukacji. Spotkanie rozpoczęło oficjalne powitanie instytucji wizytującej i prezentacje działań obu placówek. Członkowie delegacji opowiedzieli o celu powstania fundacji i sposobach realizowania jej misji. Omówili oni również szereg programów i projektów zainicjowanych przez fundację w 2016 roku. Dyrektor Sverdrup przedstawiła model działania Muzeum Noblowskiego, jego roczny program, wydarzenia towarzyszące i planowane wystawy.

Druga część spotkania miała charakter otwarty i dotyczyła omówienia możliwości przyszłej współpracy między instytucjami w Polsce i Norwegii. Najważniejszą kwestią była rozmowa o wzajemnej pomocy merytorycznej przy organizowaniu wystaw i promowaniu postaci Józefa Rotblata oraz pozostałych noblistów działających na rzecz rozbrojenia.

Ostatnią częścią spotkania przeznaczono na indywidulane oprowadzanie po wystawie w Centrum. Toril Rokseth szczegółowo przedstawiła zebrane eksponaty i prezentowane wystawy czasowe. Edukatorka opowiedziała również o pracy nad tworzeniem nowej wystawy: współpracy między agencją kreatywną i pracownikami merytorycznymi Centrum oraz samymi laureatami nagrody.

Drugiego dnia wizyty, 11 listopada 2016 roku, przedstawiciele Fundacji zorganizowali otwartą prezentację multimedialną dt. ich działalności oraz wyświetlili film „Józef Rotblat, noblista z Warszawy”. W spotkaniu uczestniczyły edukatorki z Centrum: Adeline Cuvelier i Toril Rokseth. Zaprezentowały one programy edukacyjne Centrum, sposoby pracy z młodzieżą i małymi dziećmi, możliwości jakie stwarza wystawa muzealna oraz jej rolę jako pretekst do rozmowy na temat wartości, które wiążą się z poszczególnymi noblistami jak np. tolerancja, dostęp do edukacji, solidarność.

Prezentacje obu stron zakończyło kreatywne spotkanie związane z zaplanowaniem przyszłych wspólnych działań. Omówiona została organizacja w przyszłości wspólnych warsztatów dla młodzieży z warszawskich szkół, pod hasłem stworzonym przez Józefa Rotblata: Si vis pacem, para pacem; oraz organizacja fotograficzno-filmowego konkursu na temat pokoju, z pracownikiem Centrum w roli jednego z członków kapituły.

 

Na organizację wizyty studyjnej Fundacja otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „a” dla Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem dofinansowania było pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).

 

Zdjęcia: Tomasz Kostrzewa